Osta Euroopan halutuimpia tarvikkeita suoraan valmistajilta. Siirry markkinapaikkaan.

Viiltosuojahanskat - Miten valita?

Guide by Droppe - Yksi pysähdys kaikkiin tarvikehankintoihisi

Teollisuuden alan yrityksissä useissa eri työtehtävissä erityisesti tuotantolinjoilla sekä raaka-aineiden käsittelyssä on vaarana, että jokin terävä esine voi huolimattomuuden tai viiltävien materiaalien paperin, kartongin, lasin tai erinäisten metallien käsittelyn johdosta johdosta viiltää tai pistää ihoa.

Viiltoriskin suuruus vaihtelee työtehtäväkohtaisesti ja usealla alalla viiltosuojaa antavien varusteiden käyttö on tehty pakolliseksi työturvallisuuden näkökulmasta.

Yleisin arjessa nähtävä viiltosuojauksella varustettu tarvike on viiltosuojakäsine. Oppaamme auttaa yritystäsi valitsemaan paras viiltosuojakäsineet omiin käyttötarkoituksiin.

Viiltosuojaluokat

Viiltosuojakäsineet ovat jaettu erilaisia viiltoja suojaaviin tehokkuusluokkiin, jotka perustuvat Euroopassa harmonisoituun ja yleisesti käyttöön otettuun vakioituun tehokkuuden mittausprosessiin.

Viiltosuojakäsineen tunnistaa vasara-taso symbolista ja sen allaolevasta kuusimerkkisestä numero–kirjain -sarjasta.

Käsineiden viiltosuojan mittaustapa on uudistettu vastikään vuonna 2016, jonka johdosta tällä hetkellä valmistajilla on saatavilla uusien kriteerien mitattujen tuotteiden lisäksi myös vanhaa mittausjärjestelmää käyttäviä käsineitä.

Vanhan mittaustavan hanskat eivät ole suojaluokiltaan suoraan verrannollisia uusiin johtuen mittaustapojen erilaisuudesta. Hankkijana tärkeimpänä tekijänä on ymmärtää molempien mittaustapojen erilaisuus ja miten nämä vaikuttavat oman työympäristön riskien pienentämiseen.

Vuonna 2003 määritetyssä EN 388:2003 mukaisessa mittaustavassa käsineiden viiltosuoja luokiteltiin numerolla 1-5 riippuen yrityksen saamista mittaustuloksista testin aikana.

Uudessa vuonna 2016 päivitetyssä EN388:2016 mukaisessa mittaustavassa viiltosuojan tehokkuus kuvataan numeroinen niin sanotun TDM-testimenetelmän mukaisesti (ISO 13997) sijaan kirjaimilla A-F. Näistä A on heikoin ja F vahvin.

Viiltosuojakäsine saa sen suojausluokkaa vastaavan kirjaimen mittauksen mukaisesti, jossa käsinettä vastaan kohdistetaan eri voimilla terä, joka viiltää materiaalia. Tuotteita vertailtaessa käsineen saama viiltosuojaluokka löytyy vasaraa muistuttavan symbolin kuusimerkkisen luokituksen viidennestä merkistä.

Kirjaimet määrittyvät kohdan mukaisesti, jossa terä leikkaa määritellyllä voimalla materiaalin läpi. Esimerkiksi mittaustesteissä pienimmän suojaluokan A saavissa käsineissä käsine saa suojan 2 Newtonin eli kilogramman voimaa vastaan ja vastaavasti luokan F käsineessä viiltosuoja suojaa 30 Newtonin eli kilogramman voimalta.

On tärkeää huomata, että uusissa viiltosuojaluokissa erityisesti viiltoa kohdistuvalta voimalta suojautuminen korostuu. Poikkeuksena aiempaan mittaustapaan uudessa testissä käytetään veistä aiemman sirkkelin terää muistuttavan pyöröterän sijaan.

Uusi TDM-testimenetelmä on suunniteltu simuloimaan paremmin todellisia tilanteita, kuten vahingossa tapahtuvaa leikkausta tai viiltoa.

Viiltosuojaluokat eri työympäristöissä

Viiltosuojakäsineiden luokittelu ei itsessään suoraan kerro, mihin tehtäviin pitäisi valita mikäkin viiltosuojaluokka. Yleisesti kuitenkin voidaan arvioida, että eri työympäristöihin kohdistuvia riskejä ja miten oikeilla käsineiltä viiltoriskiä pystytään vähentämään.

Alla yleisiä esimerkkejä eri luokkien sopivuudesta eri käyttökohteisiin:

Viiltosuojaluokan E-F tyypilliset tehtävät:
 • Raskas rakentaminen
 • Kiinnitystyöt
 • Pelastustyöt
 • Kaivostoiminta
 • Raudan työstö

Korkean viiltosuojaluokan alaisuuteen sopivissa töissä korostuvat tehtävät, joissa suuri riski ihon pistoille ja viiltohaavoille.

Viiltosuojaluokan C-E tyypilliset tehtävät:
 • Kierrätystehtävät
 • Kaatopaikat
 • Sähkötyöt
 • Kodin huoltotyöt

Keskisuuren riskin tehtävissä usein korkean viiltosuojariskin lisäksi tarvitaan sorminäppäryyttä, joka usein on alhaisempi korkeamman luokan viiltosuojakäsineissä.

Viiltosuojaluokan A-B tyypilliset tehtävät:
 • Lasintyöstö
 • Catering ja ravintoalan työt
 • Pienet sähkötyöt
 • Pienet peltityöt
 • Työt, joissa riski haavoille on pieni, ja joissa mahdolliset haavat olisivat tapahtuessaan vain pieniä.

Matalan riskin työtehtävissä usein viiltosuojan lisäksi vaaditaan työtehtäviin tarvittua käsineiden helppokäyttöisyyttä ja näppäryyttä.

Monet markkinoilla olevista viiltosuojakäsineistä ovat vielä vanhan mittaustestin mukaisesti mitattuja ja on tärkeää huomata, että tämä itsessään ei kerro tuotteiden laadusta tai viiltosuojaominaisuuksien erääntymisestä.

Monet ovatkin tottuneet vanhaan luokitteluun niin, että uuden luokitustavan hahmottaminen voi tuntua vaikealta usean eri mittaustavan aiheuttaman tuotekoodin johdosta.

Yleisenä yleisenä peukalosääntönä kuitenkin vanhasta mittaustavasta uuteen siirtymiseen on, että jo uuden mittaustavan B-luokkaa vastaava viiltosuojaus vastaa aiemmalla tavalla mitattua 3-luokkaa eli niin kutsuttua “kolmosta”.

Viillon riskin kohdistaman voiman lisäksi viiltosuojakäsineet testataan myös neljällä muulla tavalla, jonka johdosta käsineiden tuotesymbolin alapuolelle tuodaan esille myös testien muiden ominaisuuksien saadut testitulokset.

Miten lukea viiltosuojaluokat?
Viiltosuojaluokat. Viiltosuojakäsineet ovat tuttu ja tärkeä työtarvike monella eri paikallisella työmaalla, tuotantolaitoksella sekä työpaikalla.

Nykyaikaisissa viiltosuojakäsineissä on Euroopan tuotestandardien mukaisesti kuva, jossa numerot ja kirjaimet kuvastavat kuusivaiheisen testiprosessin eri testien tuloksia:

1. Ensimmäinen merkki - hankauslujuus: Asteikolla 1-4 mitataan materiaalin kestoa hangatessa hiekkapaperilla tasaisella paineella. Mitä useamman kierroksen hankauspaperikiekkoa käsine kestää, sitä korkeampi numerotuloksen se tarvitsee.

2. Toinen merkki - vanha viiltosuojaluokka: Aiemmassa testitavassa on annettu testitulos 1-5 luokka-arvioinnilla, jossa mitataan vähintä kierrosmäärää pyöreällä terällä, joka vaaditaan materiaalin viiltämiseen. Koska tätä testiä ei enää yleisesti tehdä aiemman mittausmenetelmästä poissiirtymisen johdosta, on tässä usein merkintänä myös X.

3. Kolmas merkki - repäisylujuus: Viiltosuojakäsinettä mitataan asteikolla 1-4 materiaalin repäisemiseen tarvittavaa voimaa. Korkein arvosana ei välttämättä takaa parasta hanskaa, sillä hanskan jäädessä jumiin voi repäiseminen olla tärkeää turvallisuuden vuoksi. Tämän johdosta on erityisen tärkeää valita eri työtehtäviin sopiva repäisylujuus käsineeseen liittyen.

4. Neljäs merkki - puhkaisulujuus: Asteikolla 1-4 kuvataan materiaalin kestoa kankaan puhkeamisriskin näkökulmasta. Tämä testi ei kuitenkaan kerro, suojaako hanska pieniltä ja erittäin teräviltä esineiltä kuten neuloilta.

5. Viides merkki - viiltosuojaluokka: Uudessa mittaustavassa käytetään suoraa veistä aiemmin käytetyn pyöröterän sijaan. Paras viillon kesto mitataan luokituksella A-F, joista F luokka kuvaa vahvinta eli 30 Newtonin tai 30 kilogramman voiman viiltoa suojaavilta. Viiltosuojaluokan tunnistaa myös siitä, että tämä on ensimmäinen kirjain sarjassa silloin kun käsineessä on tehty myös aiempi viiltosuojatesti merkin kaksi mukaisesti.

6. Kuudes merkki - iskunkestävyys: Mittaustapa eroaa aiemmista tavoista niin, että sitä mitataan vain testin läpäisyn mukaisesti. Mikäli käsine läpäisee testin saa viiltosuojakäsine merkinnän P viimeiseksi arvokseen. Jos testiä ei ole tehty tai sitä ei päästä läpi, jää merkintä täysin tekemättä. Mittauksella mitataan sitä, kuinka paljon voimaa tulee käsineen läpi kovan iskun tapahtuessa.

On myös hyvä tärkeää huomioida, että erilaisilta viilto- ja tapaturmariskeiltä suojautumisen lisäksi on käsineissä myös sen käyttöä helpottavat ja käyttöympäristöön sopivat ominaisuudet. Ehkä tarvitset esimerkiksi viiltosuojahanskoja kylmälle säälle? Tai elintarvikkeiden käsittelyyn?

Viiltosuojakäsineet eri tarpeisiin Droppelta

Elintarvike

Elintarvikealalla usein tarvitaan kertakäyttökäsineet, jotka on elintarvikehyväksynnän saaneita käsineitä.

Elintarvikkeita, erityisesti liha- ja kalateollisuuden tuotteita, käsitellessä voi myös helposti altistua viiltoriskille, eivätkä kertakäyttökäsineet ehkä ole tarpeeksi järeät. Tämän vuoksi Droppen markkinapaikalta löytyy useita eri eurooppalaisia valmistajia, joiden elintarvikemerkityt viiltosuojakäsineet sopivat useaan eri käyttötarkoitukseen.

Saksassa sijaitsevan Galileen F-luokan elintarvikemerkityt viiltosuojakäsineet.

Saksassa sijaitsevan Galileen F-luokan elintarvikemerkityt viiltosuojakäsineet.

Talvi

Talveen ja kylmiin tiloihin sopivissa viiltosuojakäsineissä on hyvä huomioida myös käyttömukavuus ulkotiloissa esimerkiksi rakennusalan eri tehtävien parissa. Droppen markkinapaikan valmistajilta on saatavilla useampikin vaihtoehto.

Parhaat viiltosuojahanskat

Mikä on paras viiltosuojakäsine? Riippuu käyttötarkoituksesta ja siitä, kuinka vahvaa suojaa tarvitaan. Järeämmän pään käsineet ovat hintavampia, mutta rahoillensa saa taatusti enemmän vastinetta.

Sopivia hanskoja huomioidessa on kuitenkin tärkeää, että vaatimukset riippuvat tehtävistä:

 • Työpaikkakohtainen vaatimus esimerkiksi työmaalla tietylle suojaluokalle
 • Käsiteltävät materiaalit
 • Onko erityisvaatimuksia, kuten elintarvikemerkintää tai kylmäkäsittelyä

Ota yhteyttä Droppen asiantuntijoihin, niin selvitetään yhdessä paras vaihtoehto!

Haluatko ostaa viiltosuojakäsineet tukkuerissä?

Droppe on Euroopan parhaiden työtarvikkeiden valmistajien ja toimittajien markkinapaikka. Tilaa oikeanvahvuiset viiltosuojakäsineet ja muut tarvikkeet helposti yhdellä yrityslaskulla.

Selaa tuotteita tai soita tuotespesialistille, jos haluat vinkkiä sinun tarpeisiin parhaiten sopivista tuotteista.

Valmiina aloittamaan?

Löydä tuotannon, työmaiden ja tukkujen suosikkimerkit toimittajineen verkosta. Tilaa kootusti työvarusteita ja suojatarvikkeita yhdellä yrityslaskulla.

Selaa tuotteita tai soita tuotespesialistille.